Projekat podrške za razvoj održivih socijalnih preduzeća

Projekat podrške za razvoj održivih socijalnih preduzeća

 

Fondacija Biznis start centar Bar je u saradnji sa NVO Cartitas Crne Gore od novembra 2023. godine  započela sa realizacijom Projekte podrške za razvoj održivih socijalnih preduzeća.

Projekat je podržan kroz EU Program podrške zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu. Budžetska linija: IPA II – godišnji akcioni program za Crnu Goru za 2020. godinu.

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti i mogućnosti za zapošljavanje mladih, žena, niskokvalifikovane

radne snage, osoba sa invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih kroz razvoj i podršku socijalnih preduzeća i socijalnog preduzetništva.

 

Kroz projekat planiramo da:

1. Pružimo obuku za sticanje preduzetničkih vještina za 30 lica kako bi ih podržali da pripreme

biznis plan za socijalno preduzeće ili unaprijede svoje vještine iz oblasti preduzetništva.

2. Podržimo 10 osoba da osnuju svoje socijalno preduzeće ili se zaposle u postojećem socijalnom

Preduzeću.

3. Unaprijedimo kapacitete 6 postojećih ili novoosnovanih socijalnih preduzeća u oblastima poput:

promocije, marketinga, umrežavanja, finansija i kupovine opreme za rad.

Socijalnim preduzećima koji učestvuju u projektu ili se osnuju kroz projekat omogućićemo unapređenje

poslovanja kroz nova partnerstva, kupce, volontere i investiture, što će rezultirati i zapošljavanjem 8  osoba iz naše ciljne grupe nakon završetka projekta.

Ciljna grupa projekta su: mladi, žene, dugoročno nezaposleni, lica sa invaliditetom, socijalno ugrožena lica, korisnici materijalne pomoći. Takođe su korisnici projekta socijalna preduzeća koja imaju potrebu da: unaprijede svoje poslovanje, postanu održivi ili zaposle nove radnike iz ugrožene kategorije stanovništva.

U periodu februar/mart 2024. publikovaćemo javni poziv za aplikante koji će se prijaviti prvo za obuku za sticanje preduzetničkih vještina nakon koje mogu nastaviti dalje uključivanje u ostale faze projekta.