Projekat 'Sajam mladih inovatora' - inovativne ideje za održivi turizam i poljoprivredu
Biznis start centar Bar je započeo sprovođenje projekta 'Sajam mladih inovatora' inovativne ideje za održivi turizam i poljoprivredu'.
Projekat je finansiran/ko-finansiran od strane Fonda za inovacije Crne Gore u okviru programa za podsticanje razvoja inovacione kulture i organizaciju edukacija u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore. 
 
Ciljevi projekta su:
•Doprinijeti razvijanju vještina mladih
•Doprinijeti afirmaciji kreativnosti i inovativnosti u obrazovanju kroz korištenje novih alata.
•Uticati na percepciju inovacija kao šanse za kreiranje ili unapređenje poslovanja u oblasti turizma i poljoprivrede
 
Ciljna grupa projekta su djeca i mladi sa kojima će se u periodu do 29.02.2024. isprovoditi aktivnosti radionica, gostujućih predavanja i sajma.
 
Planirani rezultati projekta su:

•50 mladih osoba obučeno kroz  praktične radionice

•50 učesnika treninga  motivisano za rad na izazovima za sajam

•1 sajam mladih inovatora

•10 timova učestvovalo na sajmu

•1000 osoba u lokalnoj zajedniciinformisano o značaju inovacija

•15 stejkholdera prisustvovalo sajmu

 

Krajnji korisnici projekta su:

•Mladi u Baru koji žele da unaprijede inovaciona znanja i vještine.
•Privrednici koji žele da primijene koncept otvorenih inovacija i upoznaju inovativne alate koje mogu koristiti u proizvodnji, pakovanju, senzore u poljoprivredi i sl.
•Predstavnici obrazovnih institucija/škola koji mogu unaprijediti način rada i vođenja časova korištenjem inovativnih alata.
•Javnost tj. šira zajednica koja će razumjeti kako inovacije utiču na razvoj lokalne zajednice i društva.