Oglas za angažovanje stručnog konsultanta

Dostavljamo Vam poziv za podnošenje ponude za angažovanje ekspertskog konsultanta za izradu Technical Application Report-a za realizaciju beacon-a u turizmu u sklopu projekta 'WINDOW2BAR', broj ugovora CFCU/MNE/140 , koji je finansiran u okviru IPA programa br.: EuropeAid/162457/ID/ACT/ME.

Vaša ponuda mora da sadrži:

1. Aneks 1 - Tehnička ponuda (u prilogu, na dnu ove stranice)

2. Aneks 2 - Finansijska ponuda (u prilogu, na dnu ove stranice)

3. Kopiju lične karte

4. CV u Euro-pass formatu

5. Dokaz o registraciji na Naučnoj mreži Crne Gore (link do www.naucnamreza.me ili kopija registracije na kojoj se vidi broj istraživača) 

6. Dokaz o istraživačkom potencijalu: minimum 3 publikacije na SCI listi (lista publikacija sa linkom do publikacija)

7. Dokaz o iskustvu u onblasti inovacija: minimum 5 patenata (lista patenata sa linkom do registracije ili drugim dokazom o registraciji)

8. Dokaz o minimum 5 godina radnog iskustva u edukativnim ili istraživačkim institucijama, na Univezitetu ili fakultetu (kopija radne knjižice ili potvrda fakulteta o radnom angažovanju)

9. Podaci o bankovnom računu na koji bi plaćanja mogla biti izvršena.

 

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu lično, ili poštom najkasnije 22.06.2020.  godine do 17.00 časova na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Obavezno je popuniti i dostaviti sva prateća dokumenta (anekse). Nepotpuna dokumentacija isključuje ponuđača za dalje razmatranje ponude.

Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje treba da budu odvojena tehnička dokumenta sa prilozima i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti).

Koverta za prijavu mora da sadrži:

Ime naručioca: Biznis start centar Bar

Naznaku: Prijava za tender - angažovanje ekspertskog konsultanta za izradu TAR za realizaciju beacon-a u turizmu.

Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Za sve dodatne informacije i interesovanja, možete se informisati putem e-mail-a: i.tomasevic@bscbar.org, ili putem telefona: 030 686-380 , odnosno 069 328 304.

Kriterijum za odabir ponude biće najkvalitetnija  ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu - 80% ocjene odnosi se na ocjenu tehničke ponude a 20% ocjene na finansijsku ponudu.