Oglas za angazovanje istrazivaca na projektu

BSC Bar objavljuje poziv za podnošenje ponude za istraživača na projektu ' WINDOW2BAR', broj ugovora CFCU/MNE/140 , koji je finansiran u okviru IPA programa br.: EuropeAid/162457/ID/ACT/ME.

U okviru projekta predviđeno je angažovanje jednog eksperta za gemifikaciju i turizam.

Vaša ponuda mora da sadrži:
1. Aneks 1 - Tehnička ponuda (prilog na dnu ove stranice)
2. Aneks 2 - Finansijska ponuda (prilog na dnu ove stranice)
3. Kopija lične karte ili nekog drugog dokumenta za identifikaciju
4. CV u Europass Formatu
5. Dokaz o publikovanim radovima. Specifikacija tj. lista publikovanih radova sa linkovima do publikacija koja ima namanje 20 publikacija od kojih imate najmanje  2 naucne monografije iz oblasti turizma, 3 - poglavlja u monografijama dok ostale publikacije mogu biti naucni clanci i publikacije sa naucnih skupova
6. Potvrda o random iskustvu iz oblasti turizma u u trajanju od najmanje 10 godina – potvrda poslodavca ili kopija prijave poslodavca u radnoj knjižici u kojem je navedeno radno iskustvo na nekoj naučno-istraživačkoj instituciji Univerzitetu ili Fakultetu

7. Dokaz o registraciji na naučnoj mreži -  link do www.naucnamreza.me ili kopija registracije na kojoj se vidi broj istrazivaca

8. Informacije o bankovnom računu: broj računa i naziv banke

Prema gore navedenom zahtjevu ponuđač može dostaviti ponudu lično, ili
poštom najkasnije 22.06.2020.  godine do 17.00 časova na  adresu:

Biznis start centar Bar, Bulevar Revolucije bb, Poslovni centar Kula A/5 , 85000 Bar, Crna Gora

Obavezno popuniti i dostaviti sva prateca dokumenta (anekse) Nepotpuna dokumentacija iskljucuje ponudjaca za dalje razmtranje ponude. Ponuda se dostavlja u jednoj koverti, unutar koje mora da su odvojeni tehnički dokumenti sa prilozima i finansijska ponuda (u jednoj manjoj koverti). Koverta za prijavu mora da sadrži:
Ime naručioca: Biznis start centar Bar
Naznaku: Prijava za tender angažovanje eksperta za gemifikaciju i turizam
Naznaku: Ne otvarati prije početka tenderske evaluacije.

Za sve dodatne informacije i interesovanja, mozete se informisati putem e-mejla: i.tomasevic@bscbar.org, ili putem telefona:
030 686-380, odnosno 069 328 304.

Kriterijum za odabir ponude biće najkvalitetnija  ponuda u odnosu na ponuđenu cijenu - 80% ocjene odnosi se na ocjenu tehničke ponude a 20% ocjene na finansijsku ponudu.